Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Uw dossier

Antes houdt van cliënten een dossier bij. In het dossier verzamelen we gegevens over u die van belang zijn voor u en uw behandeling. Uw dossier wordt aangemaakt als u zich aanmeldt voor behandeling of begeleiding. Of wanneer uw huisarts of een andere arts of instelling u bij Antes aanmeldt. 

Waarom houdt Antes een dossier bij?

De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht Antes van elke cliënt een dossier bij te houden. 

Welke gegevens staan in uw dossier?

In uw dossier kan onder andere de volgende informatie staan: 

Algemene gegevens
Behandelgegevens
Naam, adres, contactgegevens      Verwijsbrief
 
Burgerservicenummer          Uw diagnose
 
Gegevens over uw huisarts, apotheek en zorgverzekeraar  

Uw behandelplan 

 

Brieven aan of van uw huisarts   
 
Informatie over het verloop van de behandeling
Wie uw behandelaar is Evaluaties van de behandeling
Indien van toepassing: beslissingen van de rechter
 
Informatie over medicijngebruik

 
 
Vragenlijsten en onderzoeksverslagen

Waar en hoelang bewaart Antes uw dossier?

Uw dossier is elektronisch. Het wordt veilig opgeslagen op het gesloten (digitale) netwerk van Antes. Uw dossier kan niet zomaar gewijzigd, bekeken of vernietigd worden. Antes heeft daarvoor technische maatregelen getroffen. Ook zijn er regels voor medewerkers van Antes.

Wij bewaren uw dossier tot 15 jaar na het einde van de behandeling. Na 15 jaar vernietigen we alles. Er zijn situaties waarin Antes uw dossier langer bewaart. Dit gebeurt alleen als dit van de wet mag of moet. U heeft het recht om (een deel van) uw dossier eerder te laten vernietigen. Meer hierover leest u in deze tekst onder het kopje ‘Uw rechten’.

Waar wordt uw dossier voor gebruikt?

  • Uw behandeling
  • Financiële verantwoording aan zorgverzekeraar, gemeente, zorgkantoor of justitie
  • Kwaliteitsonderzoek
  • Statistiek en beleid en wetenschappelijk onderzoek (anoniem)

Wie mag gegevens uit uw dossier inzien?

Medewerkers van Antes

Een beperkt aantal medewerkers van Antes mag uw dossier inzien. Dit zijn de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling, hun vervangers en administratieve medewerkers. Alle medewerkers van Antes hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen zonder uw toestemming geen informatie over u delen. Ook niet met uw familie of naasten. Zij zeggen ook niet dat u onder behandeling of opgenomen bent bij Antes.

Inspectie

De inspectie voor gezondheidszorg en jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. De inspectie mag daarvoor dossiers inzien.

Anderen

Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor het delen van informatie met uw familie en/of naasten. In een bijzondere situatie kan dit anders zijn.

Uitzonderingen

Er zijn situaties waarin de geheimhoudingsplicht mogelijk doorbroken moet worden. Bijvoorbeeld als de wet zegt dat het moet. Of als uw behandelaar zich zorgen maakt over de veiligheid van uw kinderen, dan zal hij dit melden bij Veilig thuis. Dit mag zonder uw toestemming. Meestal bespreekt uw behandelaar dit met u.  

Bij uitzonderingen handelt Antes volgens de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van de artsenfederatie KNMG. 

Wat zijn uw rechten?

Uw dossier inzien of een kopie ontvangen

U bent nog in behandeling

Tijdens uw behandeling kunt u uw dossier inzien. Dit kunt u aan uw behandelaar vragen. Deze zal met u een dag en tijdstip afspreken om uw dossier in te zien. Hij kan u dan uitleg geven over uw dossier. U kunt uw regiebehandelaar ook vragen om een kopie van uw dossier.  

U bent niet meer in behandeling

Bent u niet meer in behandeling en wilt u uw dossier inzien? Stuur dan een brief naar Antes. Vergeet niet een handtekening onder de brief te zetten. Voeg daarnaast een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Lees eerst hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken. U kunt de brief sturen naar:

Antes
t.a.v. bedrijfsbureau DP
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Uw gegevens aanvullen of aanpassen

U kunt een verklaring aan uw dossier toevoegen. Dit kunt u aan uw behandelaar vragen. U kunt uw dossier niet wijzigen. Wel kunt u uw behandelaar vragen onjuiste feitelijke informatie aan te passen. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer of adres.

Uw dossier vernietigen

U kunt uw dossier laten vernietigen. Maar alleen als dat volgens de wet ook mag. U kunt de geneesheer-directeur schriftelijk vragen uw dossier te vernietigen. Wij willen zeker weten dat de vraag van u zelf komt. Daarom vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs. Lees eerst hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.U kunt de brief sturen naar:

Antes
t.a.v. geneesheer-directeur
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Voordat wij uw dossier vernietigen melden wij dit bij uw zorgverzekeraar.  Uw zorgverzekeraar kan dan de laatste controles bij ons doen. Dat moet uw verzekeraar binnen drie maanden doen. Daarna vernietigen we uw dossier.

Bent u gedwongen opgenomen geweest? Dan mogen we volgens de wet sommige delen van uw dossier pas vijf jaar na uw ontslag vernietigen.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw gegevens?

Lees hoe u een klacht kunt indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie van Antes. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw persoonsgegevens door Antes.

Vragen en feedback

Antes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via info@antesgroep.nl of:

Antes 
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden