Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Samenwerkingspartners van Antes

Door het brede zorgaanbod is Antes in veel gevallen in staat een integrale behandeling te bieden. Hiernaast werkt Antes in de regio nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen, gemeente (wijkteams) en andere GGZ aanbieders om ervoor te zorgen dat cliënten op het juiste moment en op de juiste plaats de meest gepaste zorg ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen waarmee wij samenwerken. Dit overzicht is niet uitputtend, het is mogelijk dat individuele locaties lokale samenwerkingsafspraken hebben die niet in dit overzicht worden getoond.         

Antes werkt o.a. met volgende partijen samen in het kader van regionale crisiszorg:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van gepaste geestelijke gezondheidszorg:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van cliëntondersteuning:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van somatische zorg voor psychiatrische patiënten:

Antes werkt o.a. met de volgende partijen samen in het kader van jeugdzorg:

Samenwerking in het kader van Huiselijk geweld en Kindermishandeling

• SISA (Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak): Voor kinderen kan het moeilijk zijn om op te groeien in een gezin waarvan één van de ouders psychische klachten heeft of verslaafd is. Daarom besteden wij hier in de gesprekken met u ook aandacht aan; hoe gaat uw kind hiermee om? Soms is het nodig om u en uw kind ondersteuning te geven. Indien er meerdere professionals tegelijk bij u of uw kind betrokken zijn, is het belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken voor de beste zorg voor u en uw kind. Zij signaleren in SISA dat ze betrokken zijn. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat u steeds hetzelfde verhaal moet doen.

Indien u cliënt bent binnen Antes en nog geen 23 jaar, dan kunt u zelf ook gesignaleerd worden in SISA, met als doel samen te werken met andere professionals die bij u betrokken zijn.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hoe te handelen. Huiselijk geweld of kindermishandeling hoeft niet altijd opzettelijk te gebeuren. Het kan zo zijn dat er door problematiek onmacht is om adequaat te handelen, waardoor onveiligheid ontstaat. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Samen met Veilig Thuis wordt overlegd welke hulp Antes zelf kan bieden en of dit voldoende hulp is om u en uw naasten bij te staan. Voor meer informatie, kunt u kijken op de website 'Ik vermoed huiselijk geweld’.

• Antes is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Sinds 2017 heeft Antes het Keurmerk Meldcode, dat wordt uitgereikt aan organisaties die een kwalitatief goed protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling hebben.

Overige samenwerkingsverbanden

Drechtzorg
Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE. De 34 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland.

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
VHRR is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werken wij samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlast gevende personen en of verdachten van strafbare feiten.

Landelijk Expertise en implementatiecentrum dubbele diagnose
De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden.

Het LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Arkin (onderdeel Mentrum), GGZ Eindhoven en de Kempen, Palier (onderdeel Fivoor) Antes, Emergis, GGZ Oost Brabant en de VOF Dubbele Diagnose (GGZ Breburg en Novadic-Kentron). Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo willen we iedereen die met dubbele diagnose bezig is, een platform bieden. We kunnen expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. We stellen instrumenten beschikbaar en bieden begeleiding bij de implementatie. En in het kenniscentrum van het LEDD is de meest actuele informatie te vinden.

Zorgaanbieders online

Zorgaanbieders Online is opgericht als een samenwerking tussen de zorgaanbieders Antes, Interhealth, Mentalshare en Parnassia Groep en de softwareprovider VitalHealth Software. De kennis en ervaring van deze vijf partners is samengebracht om een gezamenlijk eHealth Platform op te zetten, een standaard omgeving voor online behandelingen en geïntegreerd met bestaande infrastructuren. Het platform levert portalen voor cliënten, behandelaars en derden waarmee de behandeling en de voortgang daarvan overzichtelijk wordt weergegeven.


 

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden