Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Verslaving is niet alleen het probleem van de jongere

De omvang van verslavingspsychiatrie onder jongeren van 15-24 jaar neemt toe. Een zorgelijke ontwikkeling, aangezien uit jarenlange ervaring van Bouman o.a. met jongeren bekend is dat verslaving vaak al in de adolescente leeftijd begint. Vandaar dat 5 jaar geleden Youz is opgericht, dat gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie met als kernexpertise verslaving. Youz levert maatwerk behandelingen die aansluiten bij het ontwikkelpotentieel van een jongere en kennisoverdracht door middel van Preventie activiteiten.

Youz heeft als instelling voor verslavingspsychiatrie altijd aan het eind van de keten van “jeugdzorg” gestaan. Onze ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat dit niet een gewenste situatie is vanwege:

 1. De ernst van de schade (vaak irreversibel) die middelenafhankelijkheid en gedragsverslaving indien niet tijdig herkend, kan aanbrengen aan ontwikkelpotentieel en ontwikkelperspectief van jongeren.
 2. Het feit dat wij leven in een samenleving waarin het gangbaar is om te denken dat middelengebruik moet kunnen en voorbij wordt gegaan aan het feit dat middelengebruik “onschuldig” begint maar in combinatie met belastende/predisponerende factoren in het individu, aanleiding kan geven tot problematiek die in alle opzichten destructief is..

De doelgroep van Youz is omvangrijk en neemt nog steeds toe. Echter wij beseffen dat als verslavingspsychiatrie de huidige positie (aan het einde van de keten) blijft innemen, wij te kort schieten zowel in de hulp aan jongeren met middelenproblematiek als in de kennisoverdracht naar derden. Met betrekking tot dit laatste punt is onze overtuiging dat binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kennis van “het syndroom” van verslaving, niet als aparte entiteit naast het gedachtengoed van de kinder- en jeugdpsychiatrie kan bestaan. Met andere woorden, middelenafhankelijkheid en/of gedragsverslaving hoort net zoals angststoornissen, depressies, psychoses, ontwikkelingsstoornissen etc., tot het algemene gedachtengoed van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit is de reden dat Youz naast diagnostiek en behandeling ook een zeer actieve Preventie afdeling heeft die onder meer “trainingen” verzorgt die tot doel hebben kennis van middelenmisbruik en –verslaving te vergroten.

      

SYSTEMISCH WERKEN ESSENTIËEL

De doelgroep van Youz zijn jongeren die volop in ontwikkeling zijn. De ontwikkeling van een jongere wordt bepaald door enerzijds kind-eigen factoren en anderzijds zijn omgeving: het gezin of een ander gezinsvervangende context, school, zijn/haar vrienden, de buurt, de samenleving. De belangrijkste eigenschap van een zich ontwikkelend individu is het vermogen te leren; zich aan te passen, waarbij mogelijkheden/vaardigheden zodanig worden ingezet opdat stabiliteit wordt bereikt en de jongere kan functioneren binnen de sociale context waarin de ontwikkeling plaatsvindt.
Dit vermogen wordt “zelfregulatie” genoemd. Iedere levensfase heeft zijn eigen uitdagingen. Uitdagingen in de vorm van eisen en verwachtingen die de ouders, school, vrienden en samenleving hebben van het zich ontwikkelend individu in iedere specifieke levensfase. Deze uitdagingen worden aangegaan, gewapend met het instrumentarium dat aangeboren is (kind-eigen factoren) en dat gehanteerd wordt naar voorbeeld van identificatiefiguren in de sociale context waarin de jongere functioneert.

Iedere keer dat een uitdaging succesvol wordt afgesloten, is een mijlpaal in de ontwikkeling behaald. Voorgaande geldt voor zowel de fysieke als voor de psychologische ontwikkeling van de jongere. De ontwikkeling van de jongere komt tot uiting in de mate waarin de jongere toenemend autonoom wordt of is in zijn functioneren. Met iedere mijlpaal in de ontwikkeling die wordt behaald, neemt de autonomie van de jongere toe. De psycho-sociale context is essentieel voor de ontwikkeling van de jongere omdat het de jongere stimuleert tot ontwikkeling. Dit gebeurt enerzijds door de eisen die het in iedere levensfase stelt aan de jongere, anderzijds door de jongere te belonen voor gedrag dat door de sociale context herkend en gewaardeerd wordt als “correct”. Binnen de sociale context onderscheiden wij drie domeinen:

 1. Domein “gezin”
 2. Domein “peer group”
 3. Domein “school”

Vanuit voorgaande visie, wordt duidelijk hoe belangrijk de context/systeem rondom de jongere is. Om die reden wordt bij de behandeling van de jongeren bij Youz zoveel als mogelijk is, het systeem rondom de jongere betrokken die wordt behandeld, ook de omgeving krijgt de nodige aandacht. De aanpak is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere, waarbij de lat daar wordt gelegd dat succes binnen handbereik is. De belevingswereld van jongeren gaat vaak over huisvesting, financiën en school. Samenwerking met andere instanties zorgt dan ook voor een gedegen vangnet, waarbij de weg naar succes groter wordt en de kans op terugval kleiner.

      

YOUZ IS VERNIEUWEND
 

Kinder- en jeugdpsychiatrie is anders dan de volwassenenpsychiatrie. De kinder- en jeugdpsychiatrie is niet het toepassen van concepten en methodieken uit de volwassenenpsychiatrie op kinderen en jongeren. Iedereen is het hier mee eens maar wat zien wij ervan terug in de dagelijkse praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie? De constatering dat kinderen en jongeren individuen zijn met een specifiek ontwikkelpotentieel die in ontwikkeling zijn, is van belang omdat dit aanleiding kan geven tot verrassende invalshoeken van waaruit problematiek bij kinderen/jongeren benaderd kan worden zowel in het kader van diagnostiek als in het kader van behandeling.

In hoeverre zijn wij ons bewust van dit aspect en laten wij het ook doorwegen in het diagnostisch palet dat wij hebben ontwikkeld en behandelingsmogelijkheden waarover wij beschikking hebben? Wij zijn binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bekend met “ontwikkelingsstoornissen” maar; hebben niet alle stoornissen die wij binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kennen een “verstorend” effect op de ontwikkeling? Met andere woorden; zijn niet alle stoornissen die wij binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kennen, een “ontwikkelingsstoornis”?

In de dagelijkse praktijk lijkt het ontwikkelingsgericht denken in de kinder- en jeugdpsychiatrie een stille dood te zijn gestorven. In de diagnostische fase wordt bij een afwijkend verlopende ontwikkeling vaak alleen aan specifiek als ontwikkelingsstoornis gedefinieerde stoornissen gedacht en vastgesteld met als gevolg dat er een heel palet aan uniforme “ondersteunende diensten” uit de kast wordt getrokken, passend bij het “ontwikkelpotentieel van de diagnose/stoornis” en niet passend binnen het “ontwikkelpotentieel van het kind/jongere” en er op deze wijze vanuit een “selffulfilling prophecy” een mens met beperkingen ontstaat. Er is nauwelijks meer bewustzijn van het verstorend effect van psychiatrische stoornissen op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, getuige de opeenstapeling van verschillende diagnoses bij kinderen en jongeren in hun “loopbaan” in de hulpverlening.

In de praktijk zien wij kinderen/jongeren die eerder in hun leven gediagnostiseerd zijn met een stoornis, later vaak terugkomen voor diagnostiek met de vraagstelling of er niet “toch sprake is van ASS, ADHD of een andere stoornis”. Dit vanwege de beperkingen die zij tonen in het sociale functioneren en de beperkte mate van zelfregulatie of door symptomen van angst of somberheid. Dat we deze classificaties kunnen vaststellen bij jongeren staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat is of het niet te verwachten is dat met de huidige behandelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderen en jongeren kwetsbaar blijven voor het ontwikkelen van psychiatrische problemen, zelfs na een “geslaagde” behandeling voor de primaire diagnose.

De huidige behandelingen zijn gericht op het behandelen van de stoornis. Helaas zien wij de kinderen/jongeren in de structuur zoals de kinder- en jeugdpsychiatrie georganiseerd is, vaak pas als de stoornis al langere tijd bestaat en zichtbare schade heeft aangericht, waarbij vooral wordt gekeken naar “schade” in de vorm van “uitval”, zoals uitval op school, uitval in sociale activiteiten, etc. Aan de ontwikkelingsachterstand of scheefgroei in de ontwikkeling die zich reeds bij het kind/jongere heeft voltrokken, wordt weinig of geen aandacht besteedt. Dit met als gevolg dat kinderen/jongeren en hun systemen, de ontwikkelingsachterstand of de scheefgroei, op hun eigen manier compenseren of juist niet compenseren, wat aanleiding kan geven tot “secundaire” stoornissen.

Youz wil in behandeling van verslaving en comorbide stoornissen laten zien dat het anders kan.

Signalen die op middelengebruik en/of verslaving kunnen duiden:
In het algemeen: opvallende veranderingen in gedrag, vrienden, muziek en uitgaanspatroon.

 • In de afgelopen periode nieuwe vrienden/ andere vriendengroep gekregen
 • Afnemende of slechte schoolresultaten
 • Geen interesse meer in de omgeving
 • Moeilijk contact krijgen: iemand lijkt in een eigen wereld
 • Liegen, agressief, roekeloos, onverschillig en/of uitstelgedrag
 • Geldproblemen

      

BREDE DIAGNOSTIEK

Iemand die naar Youz wordt doorverwezen wordt zonder aannames en vooroordelen ontvangen. Youz diagnosticeert breed, waarbij niet alleen naar middelengebruik of verslaving wordt gekeken, maar ook naar gedragsproblemen en eventuele psychische stoornissen. Mocht blijken dat er geen sprake is van middelengebruik en/of een verslaving dan heeft Youz goede relaties met andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen waardoor een behandeling snel kan worden gestart.

Indien er wel sprake is van middelengebruik en/of een verslaving dan zorgt Youz voor een behandelvoorstel en wordt gekeken naar een passend aanbod. De behandeling is hoofdzakelijk ambulant als dit kan en klinisch als dit nodig is.

     

LAGE DREMPEL

Youz kenmerkt zich vanwege de betrokkenheid van de medewerkers, het hoge kennisniveau en een laagdrempelig karakter. Ingrediënten die voor jongeren in de leeftijd 12-24 jaar belangrijk zijn. Vaak is er weinig vertrouwen in andere mensen en om jongeren in behandeling te krijgen moet er een ‘klik’ zijn. “We denken echt met de jongeren mee”, vertelt Hesie Chung, psychiater en directeur Behandelzaken Youz, “We snappen dat het niet leuk is om doorverwezen te worden en proberen op flexibele wijze jongeren in hun eigen kracht te zetten door naadloos aan te passen aan de doelen die de jongeren zelf bepalen. Dat doen we zowel in onze behandelingen als met de verschillende preventieve activiteiten die Youz ontwikkelt en inzet.”


Aanbod Youz

 • Brede diagnostiek waarbij wordt gekeken naar het hele spectrum: geen wachttijden!
 • Ambulante behandelingen, maar ook mogelijkheden voor klinische opname
 • Behandeling van middelenmisbruik/-verslaving en de comorbide stoornissen.
 • Goede samenwerking met ketenpartners; instelling van jeugdhulpverlening en jeugd GGZ.
 • Universele preventie: o.a. aanbod kennisoverdracht voor in de huisartsenpraktijk (op maat)
 • Trainingen aan kinderen van ouders met psychische (KOPP) of verslavingsproblemen (KVO)
 • Toeleiding door team Veldwerk naar zorg/wonen voor (dreigend) dakloze jongeren van 12 tot en met 23 jaar.
 • Sparringpartner voor vragen over middelengebruik en/of verslaving bij jongeren van 12-24 jaar
 •  

Vragen of aanmelden 

Heeft u vragen waarop u het antwoord niet weet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-230 3030.

Indien u een jongere wilt aanmelden voor diagnostiek of behandeling dan kan dit telefonisch of online via Zorgdomein en de website van Youz.

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden