Sluit navigatie
Open navigatie

"Iedereen is anders en daarom krijgt u bij Antes zorg die op u is afgestemd."

Forensische verslavingsafdeling: Op één lijn met verwijzers en toezichthouders

Fela Verbij is duidelijk en gestructureerd. Dat moet ook wel als behandelaar van verslaafde (ex-) criminelen met vaak ook nog psychische problemen. Ze werkt op de forensische verslavingsafdeling van Bouman, onderdeel van Antes. Ze vertelt hoe dit Antes-onderdeel verantwoorde zorg inzet om patiënten te helpen hun verslaving en psychische problemen te overwinnen en grip op hun leven te krijgen.    

Fela is een van de vier behandelaren op de forensische verslavingsafdeling (FVA). Samen hebben ze maximaal 24 mannelijke patiënten in hun zorg. De laagbeveiligde afdeling is gevestigd aan de Prins Constantijnweg in Rotterdam-Prins Alexander (naast het IJsselland Ziekenhuis). 

Een gemiddelde opname duurt zes tot negen maanden. Elke patiënt heeft een vaste behandelaar, een persoonlijk begeleider en een regiebehandelaar. Verder werken op de FVA psychologen, vaktherapeuten, agogen, maatschappelijk werkers, artsen en een psychiater. Een multidisciplinair team. Dus ieder zet zijn of haar expertise in om de forensische behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. 

“Met de meetinstrumenten HKT-R en SAPROF kun je sneller en doelgerichter behandelen” 

HKT-R en SAPROF 

“We werken nu enige tijd met de meetinstrumenten HKT-R en SAPROF. Daar hebben we echt veel profi jt van. Je kunt sneller en doelgerichter behandelen. HKT-R helpt om een risicotaxatie te maken, meteen bij de start van de behandeling. SAPROF levert inzicht in de beschermende factoren.” 

“Met HKT-R stellen we de risicovolle situaties vast: waardoor gaat het steeds mis? Waardoor ben je in aanraking gekomen met Justitie? En wat kunnen wij je hier leren om te zorgen dat je niet weer de fout ingaat?” De patiënten die voor forensische zorg bij Antes terechtkomen, zijn verslaafd aan drugs, alcohol of beide. Dat is dus voor de meerderheid een risicofactor. “Je hebt het over complexe en specialistische zorg. Daarnaast heeft vrijwel iedereen namelijk ook één of meer psychische stoornissen. Die brengen hun eigen risico’s met zich mee. In de behandeling werken we aan beide diagnoses. Tegelijkertijd.” 

“Met SAPROF focussen we op de beschermende factoren: waar heeft de patiënt baat bij? Wat helpt voorkomen om gewelddadig te worden? Is dat het contact met een familielid, of de kans op een diploma, met wellicht zicht op een baan en een gestructureerder leven.” 

“Zo werken we binnen de forensische keten van Antes aan een herstelgerichte behandeling. We staan ook expliciet stil bij familieparticipatie. Kunnen familieleden of andere naasten betrokken worden bij de behandeling en een bijdrage leveren aan het verminderen van het recidiverisico?” 

Verlof 

Er gelden strikte regels op de FVA. Tijdens de behandelperiode mogen patiënten alleen met toestemming naar buiten. Bij terugkeer van verlof moeten ze blazen om te bewijzen dat ze niet gedronken hebben. Verder ondergaat iedereen drie keer in de week – onverwachts – een urinetest. “De heren houden ook hun eigen kamer schoon en draaien mee in de corveedienst: vegen, dweilen, helpen koken, enzovoort.” 

De eerste week op de FVA blijft iedere patiënt standaard binnen. Als dat verantwoord is, is daarna verlof mogelijk. 

“Daarover beslissen we in overleg met de toezichthouder en de regiebehandelaar. Wanneer een patiënt nog onder verantwoordelijkheid valt van de gevangenisdirecteur, overleggen we met de trajectbegeleider van de PI. Wij verzorgen dan wel de behandeling, maar de PI is nog steeds verantwoordelijk voor de patiënt. Die beslist dus ook uiteindelijk. Doorgaans zitten we wel op één lijn.” 

“We weten over en weer wat we aan elkaar hebben. Dat werkt prettig” 

Vrijwilligerswerk 

De behandeling bereidt de patiënt voor op een zo goed en stabiel mogelijk bestaan, met altijd als doel het recidiverisico te verminderen. “We stimuleren hen vrijwilligerswerk te gaan doen, al tijdens hun verblijf hier. Bijvoorbeeld bij de Voedselbank. Door vrijwilligerswerk voelen mensen zich waardevol; het geeft ook structuur aan de dag.” 

De terugkeer in de maatschappij kan via een tussenstap met Beschermd Wonen. “Vaak verdient dat de voorkeur. De ervaring leert dat direct zelfstandig wonen voor de meesten een te grote stap is. De patiënten stromen bijvoorbeeld door naar onze woonvormen van Antes, maar ook naar Bavo Europoort en Pameijer. Voor de begeleiding werken we dan met hen samen. Leden van ons ambulante team bezoeken de heren ook regelmatig in de woonvorm om de vinger aan de pols te houden.” 

Samenspel Ketenpartners 

Gedurende het hele traject van de behandeling is er nauw contact tussen Antes en de instantie die de patiënt heeft doorverwezen of onder wiens toezicht hij staat. “Over de vorderingen, om te overleggen... van alles bespreken we. Ook de patiënt zelf betrekken we erbij.” 

Fela is blij met het goede contact met de mensen van de reclassering en de penitentiaire inrichtingen. “We werken met vele PI’s samen. Begin vorig jaar hebben we aan alle PI’s presentaties over onze keten gegeven. Bij de PI in Hoogvliet zijn we ook op bezoek geweest; om te zien en te horen hoe het er daar aan toegaat. Zij komen op hun beurt regelmatig bij ons langs om over en met patiënten te overleggen. We weten over en weer wat we aan elkaar hebben. Wij ervaren dat zij veel vertrouwen hebben in ons en in onze aanpak. Dat werkt prettig.” 

Meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de plaatsingscoördinator T. 088 - 230 51 77 of E. forensischzorgloket@boumanggz.nl 

www.antesgroep.nl/forensische-zorg

Feedback

.

Dáárom Antes

Jarenlange ervaring, sinds 1910

Veel vestigingen, ook bij u in de buurt

Snel weten waar je aan toe bent, bekijk de wachttijden

Veel kennis, veel experts in huis

Vergoed door de zorgverzekeraar

We kijken naar uw mogelijkheden